Rezultadu Selesaun Dokumentus

Liu husi biban ida ne’e Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) hakarak anunciu ba publiku kona-ba rezultadu selesaun dokumentu ba Vaga ne’ebe publika iha loron hirak liu ba, Ba Maluk sira ne’ebe konkore ba Vaga hirak ne’ebe publika bele hare naran iha dokumentu tuir mai :

Rezultadu-selesaun-dokumentus-vaga-foun

Ba Maluk ne’ebe liu iha faze ida ne’e bele hare orariu ba teste tuir mai.

Obrigado no Parabens ba Maluk ne’ebe liu iha faze ida ne’e.

Share on
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Deskulpa !!!