Numeru Padraun Kompetensia Setor Produtivu oi-oin

Dados Padraun Kompetensia kada Setor Industria no Nivel Kualifikasaun

Notabene:

  • To’o 31 Dezembru 2020, Rejista ona 67 Padraun Kompetensia bazeia Nivel Sertifikadu ka Kualifikasaun Nasional no non-level hamutuk 14
  • Kuaze 90% Padraun Kompetensia sira uja iha Sentru formasaun no avaliasaun nebe akredita ona
  • Informasaun ruma kontanta Servisu Planeamentu no Relasaun Publika INDMO nia, liu husi e-mail: info@indmo.gov.tl ka vizita Ofisiu INDMO ho enderesu Rua Comunal, Bairro Pite, Dili
error: Deskulpa !!!