Numeru Formandu no Graduadu Sira

Notabene:

  • To’o 31 Dezembru 2020, Rejista ona formandu hamutuk nain 19,458 (feto: 50.6%) no Formandu Gradua ona ho sertifikasaun kompetensia hamutuk nain 18,545 (feto: 51%)
  • Informasaun ruma kontanta Servisu Planeamentu no Relasaun Publika INDMO nia, liu husi e-mail: info@indmo.gov.tl ka vizita Ofisiu INDMO ho enderesu Rua Comunal, Bairro Pite, Dili
error: Deskulpa !!!