Numeru Sentru Akreditadu ba Formasaun no Avaliasaun

Dados Formandu no Graduadu nebe simu ona Sertifikadu Kompetensia

Notabene:

  • To’o 31 Dezembru 2020, To’o 31 Dezembru 2020, Sentru formasaun privadu no publiku nebe rejista ona hamutuk 95
  • Husi total sentru rejistu, INDMO akredita ona sentru formasaun hamutuk 25.
  • Informasaun ruma kontanta Servisu Planeamentu no Relasaun Publika INDMO nia, liu husi e-mail: info@indmo.gov.tl ka vizita Ofisiu INDMO ho enderesu Rua Comunal, Bairro Pite, Dili
error: Deskulpa !!!