Padraun Kompetensia

Tipu Kualifikasaun Nasional Timor-Leste ne’ebé maka INDMO implementa mak Padraun Kompetensia no Padraun Organizadu konforme Sistema Nasional Kualifikasaun Timor-Leste (SNQ-TL). INDMO nudar instituto regulador Sistema Formasaun Profisional iha Timor-Leste responsabiliza ba defini, aprova padraun kompetensia no distribui ba sentru formasaun profisional sira atu utiliza.

INDMO iha competência atu dezenvolve padraun kompetensia husi Nivel Kualifikasaun I to’o IV, iha setor produtivu oi-oin. Padraun kompetensia sira ne’e fiksa nivel aprendizajen no oinsa atu hetan konesimentu, nebe bele aplika ba profisaun ka servisu nian. Kompeténsia INDMO nian ne’e mai husi alínea a) artigo 4.º Decreto-lei n.º 8/2008. 5 marsu, konjuga ho artigo 14.º husi Decreto-lei n.º 36/2011, 17 agostu ne’ebé aprova SNQ-TL.

Durante INDMO nia existência, konsentra iha dezenvolvimento nivel kualifikasaun espesífika nebe aplika ba industria sira nian (industry-driven competency). Katak presiza garante empregabilidade ba formandu graduadu sira iha sentru formasun. Integrasaun abilidade Sekulu XXI nian, abilidade sira ne’ebé koresponde ba Revolusaun Industria 4.0 no pratika diak sira husi industria sai mos pontu principal. Ikus liu, garantia kumprimentu deskrisaun rezultadu aprendizajen husi kada nivel kualifikasaun nasional nebe preve iha tabela Nasional Kualifikasaun. Tamba ne’e, INDMO dezenvolve ona mata-dalan ida ba servisu desenvolvimentu padraun kompetensia. Manual ne’e preve mos importansia partisipasaun maxima husi reprezentante industria iha setor-oi-oin (husi empreza bo’ot, mediu ka ki’ik sira) mak 60% iha nia komisaun espesializada sira.

Padraun kompetensia sira bele dezenvolve bazeia inisiativa sentru formasaun sira no mos tekniku espesializadu sira nebe servisu iha INDMO hafoin halo ona analiza sectorial. Esbosu sira sei submete ba diskusaun no validasaun informasaun husi Grupu Traballu Tekniku no Sub-Komisaun Industria sira. Iha fase sira ne’e, involve mos peritu nasional no internasional sira iha dezenvolvimentu padraun kompetensia setor sira. INDMO sei rejista ona, padraun kompetensia ho nivel kualifikasaun sira Katalogu Kualifikasaun Nasional bainhira hetan ona aprovasaun iha Komisaun Ezekutiva institutu nian.

error: Deskulpa !!!