Anunsiu Vaga Serbisu

Liu husi meiu ida ne’e Instituto Nacional De Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) hakarak informa ba Publiku katak oras ne’e dadaun INDMO loke hela vaga ba pozisaun hirak hanesan tuir mai ne’e :

Sekretariu nain 1 (ida). Oficial ba dezenvolvimentu padraun kompetensia no Rekursus iha administrasaun no finansas vaga 1 (ida) Oficial asistente ba peskiza Vaga 1 (ida) ajente limpeza nain 2 (Rua).

Tuir mai bele hare Rekezitus ba Vaga refere

Rekezitus

Ba Termu Referensia bele asesu iha Link.

Obrigado no Bom Susesu ba Maluk sira.

Share on
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Deskulpa !!!