Rezultadu Vaga Konsultor Nasional

Liu husi meiu ida ne’e Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)hakarak informa ba publiku kona-ba resultadu Vaga Konsultor Nasional ne’ebe publika iha loron hirak liu ba. Ba sira ne’ebe konkore iha Vaga refere bele hare naran iha dokumentu (Lista naran) tuir mai :

Lista Naran

Obrigado no Parabens ba sira ne’ebe mak pasa/Kualifikadu.

Share on
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Deskulpa !!!