INDMO, I.P HASORU MALU HO REPREZENTANTE DFAT HUSI CANBERRA AUSTRALIA.

Iha loron kuarta-feira, 26 julho 2023, Senhora Isabel Fernandes de Lima, Diretora INDMO, I.P. simu audiensia husi Governu Australia, liu husi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia.
Durante audensia INDMO, I.P relata ona ona rezultado no progresu lubuk nebe atinji ona konta ho Governu Australia nain, liu husi Asia Pacific Training Coalition (APTC) durante tinan 2022/2023 nian, mak hanesan realiza ho susesu the 2nd Timor-Leste Internasional Skills Conference, revizaun quality standards sira nebe alinha ona padraun sira iha nivel rejional no global. Ba tinan 2023/2025, APTC sei kontinua apoio INDMO, I.P iha kapasitasaun funsionariu liga adezaun Timor-Leste nian ba ASEAN, realiza eventu sira hodi promove TVET no abilidade timor-oan iha Timor-Leste, no mundu promove e-services no digitalizasaun documentu kontrolu sistema formasaun.
DFAT mos apresia tebes ho susesu INDMO, I.P no APTC iha tinan hirak ne’e no kontinua kompremetidu atu apoio INDMO, I.P iha dezenvolvimentu kurikulu formasaun, mekanizmu sira ba avaliasaun no akreditasaun sentru formasaun, apoia promove Mutual Recognition of Skills (MRS) bainhira liga mobilidade laboral iha Australia no ASEAN. Sei tulun mos INDMO, I.P atu promove TVET liu husi skills competition iha nivel rejional no mundial.
Partisipa mos iha sorumutu ne’e, Sra Monica husi DFAT Canberra, Sra. Penny husi Embaixada Australia iha Dili, Sr Agostinho Cabral husi APTC Timor-Leste. Diretora Isabel hetan akompanhamento husi Sra Jaquelina Sarmento, Jerente Planeamento no Parseria no Sr Aquiles Guterres, Asesor Reforsu Institusional.
Apoio governu australiano ne’e, hatur ona liu husi Enkuadramentu Parseria INDMO, I.P APTC kona-ba asegura kontrolu kualidade formasaun profisional hodi garante preparasaun mão-de-obra nebe kualidade-aa’s, rezileinete no prontu nafatin hodi kompete iha merkadu traballu nasional no internasional.

Share on
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Deskulpa !!!