Anunsiu Rezultadu Vaga Sekretariu

Liu husi meiu ida ne’e Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO) hakarak informa ba publiku rezultadu selesaun dokumentus ba vaga sekretariu ne’ebe publika iha loron hirak liu ba.

Ba maluk ne’ebe foin dadauk aplika ba ida ne’e bele hare naran iha dokumentu tuir mai:

sekretario

Obrigadu no parabens ba maluk ne’ebe pasa iha etapa ida ne’e.

Share on
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Deskulpa !!!